תנאי שימוש באתר

הזכויות הקניניות באתר זה שייכות לבריטמן אלמגור זהר ושות'.

מבלי לגרוע מהזכויות הקנייניות השייכות לה, בריטמן אלמגור זהר ושות' מאשרת לך, המשתמש, לעיין,  בחומרים המופיעים באתר זה בכפוף לכל התנאים שלהלן:

החומרים המופיעים באתר משמשים לקבלת מידע בלבד.

החומרים המופיעים באתר אינם מותרים לשימוש מסחרי.

הבהרה בדבר הזכויות הקניניות

הכינויים והסימנים שלהלן מהווים סימני מסחר, חלקם רשומים וחלקם שאינם רשומים מהווים את סימני המסחר של Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

Deloitte

Deloitte & Touche

Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte Logo

Deloitte Touche Tohmatsu Logo

התוכנה Deloitte on demand כמו שמות מוצרים אחרים המופיעים באתר זה מהווים סימני מסחר של   או של בריטמן אלמגור זהר ושות', חלקם של סימנים אלה רשומים וחלקם שאינם רשומים.

כל שמות המוצרים הנוספים הנזכרים באתר זה מהווים את סימני המסחר של בעליהם החוקי, בין אם הינם רשומים ובין אם אינם רשומים, והם נזכרים בתנאי שימוש אלה לצרכי זיהוי בלבד.

תשומת לבך מופנית לכך כי כל תכניות, פרסומים, שרטוטים, מוצרים, תהליכים, תוכנות, מידע, ידע או רעיון המופיעים באתר זה מהווים מושא לקניין רוחני של בעליהם, לרבות זכויות קנייניות אחרות שמצויות בבעלות  בריטמן אלמגור זהר ושות' או בעלים אחרים, ואינם מוקנים למשתמש באתר.

הבהרה: אתר זה והמידע המופק ממנו מסופק על ידי  בריטמן אלמגור זהר ושות' אינו אלא מידע כללי בהתייחס לנושא מסוים ובשום אופן איננו מהווה כיסוי מקיף ומלא של אותו הנושא או הנושאים לגביהם מסופק המידע. בהקשר זה מובהר עוד כי המידע המסופק במסגרת האתר איננו מהווה ייעוץ משפטי, מיסויי, חשבונאי, ייעוץ בנושאי השקעות או כל שרות או ייעוץ מקצועי אחר. בטרם תקבל החלטה כלשהי בהתייחס לענייניך האישיים או לעסקיך, עליך להיוועץ ביועץ מקצועי מומחה בתחום פעילותך.

אתר זה מוגש לך במצבו "AS IS". אין במידע המסופק באמצעות האתר משום מצג כלשהו, מפורש או במשתמע, אחריות כלשהי בהתייחס לאתר מצידה של  בריטמן אלמגור זהר ושות' וכל חבר אחר בתאגיד הבריטי Deloitte Touche Tohmatsu Limited, וחברות הבנות שלהן ("Deloitte "). מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר במפורש כי בעלי הזכויות הקנייניות באתר אינם מתחייבים כי האתר יהיה נטול טעויות, או שיתאים בהכרח למטרה ולאיכות שהמשתמש באתר מכוון אליה. ישויות Deloitte  אינן נושאות באחריות כלשהי, מפורשת או במשתמע, לרבות אחריות לשימושיות המידע המופק מהאתר או התאמה למטרה ספציפית, להפרת זכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו, התאמה, או לדיוק המידע המופק. השימוש באתר נעשה על אחריותו של המשתמש, והמשתמש יישא באחריות מלאה לכל נזק שיגרם לו עקב השימוש באתר.

ישויות Deloitte  אינן נושאות באחריות כלשהי לנזקים מיוחדים, עקיפים, עונשיים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתמש באתר וכתוצאה מהשימוש.

ככל וחלקים כלשהם מהאמור לעיל בהבהרה זו יתבררו כבלתי אכיפים, הרי אותם חלקים שאינם בלתי אכיפים ימשיכו לחול בשלמותם.

קישוריות מסוימות באתר זה יובילו את המשתמש לאתרים המוחזקים בידי צדדים שלישיים והכוללים משאבים האמורים לסייע למשתמש באתר. מובהר בזאת כי לבעלי הזכויות באתר זה אין כל אחריות מכל מין וסוג למידע המתקבל באמצעות אותן קישוריות, ובעלי הזכויות באתר זה אינם אחראים לדיוק או לשלמות המידע המתקבל אצל המשתמש באמצעות הקישוריות.

תוצרי השימוש באתר

בריטמן אלמגור זהר ושות' מבצעת פעולות מחקריות יסודיות ביותר על מנת לאגד ולאמת את המידע המועבר למשתמש באתר זה. פעולות אלה כוללות מחקרים שונים, ידע פנימי שנרכש אצל מפעילי האתר, מומחיות וניתוח בסיסי מידע רלבנטיים.

אין לשכפל, להעתיק, לכלול במערכת אחזור, לצלם או להעביר את המידע המופק מהאתר, בין בדרך אלקטרונית, דיגיטלית או אחרת  מבלי לקבל הסכמה מראש מבעל הזכויות במידע או ממפעילת האתר.

העובדות והמידע המופיעים בדוחות המתייחסים לגוף מסוים והמתפרסמים באתר זה,  נאספו ממקורות גלויים, מתוך רצון אמיתי לספק מידע מדויק ככל האפשר. מפעילת האתר מבקשת להבהיר כי אינה מבצעת בדיקה של נכונות המידע הפומבי, ואין באפשרותה לאמת את העובדות והמידע ולהיות אחראית לדיוקם. מובהר כי נתוני התגמול הינם הנתונים הפומביים המבוססים על הדוחות השנתיים שפורסמו עד יום 15 במאי האחרון שחל עובר למועד רכישת המנוי, ומפעילת האתר אינה מתחייבת לבצע עדכון נוסף של נתונים אלו במהלך תקופת המנוי. היה ויעודכנו נתוני התגמול במהלך תקופתי המנוי ישלח עדכון לכלל המנויים.

מפעילי האתר אינם מביעים דעה באשר למידע הגלום בתוצרי השימוש באתר ואינם ממליצים על דרך פעולה כלשהי בהתבסס על המידע. על המשתמש באתר לפעול אך ורק בהתאם לשיקול דעתו ולהגיע בעצמו למסקנות הנובעות משימוש בנתונים המתפרסמים באתר.

מפעילי האתר אינם אחראים לתוצאות הנובעות או העלולות לנבוע מדרך פעולה כלשהי שננקטה על ידי המשתמש באתר ואשר מתבססת על הנתונים שהופיעו באתר ואשר בדיעבד התבררו כלא מדויקים.

www.deloitte.co.il

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients.  Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms

Deloitte Israel & Co. is a firm in Deloitte Global Network. Deloitte Israel Group a leading professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. The firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies whose shares are traded on the Israeli, US, European and foreign capital markets